ZAPOSLITEV V SNAGI

 

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve d.o.o.

Nasipna ulica 64, 2000 Maribor javno objavlja naslednje prosto delovno mesto:

 

 

1. STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANCE, RAČUNOVODSTO IN KONTROLING (M/Ž),

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

Področje dela: FINANCE, EKONOMIKA IN RAČUNOVODSTVO
  kontrola stroškov in zagotavljanje učinkovite uporabe virov oddelka
  tolmačenje in skrb za izvajanje dela na podlagi zakonskih določil
  vsebinska podpora in usmeritve pri izvajanju nalog ter zagotavljanje kakovosti izvajanja procesov
  spremljanje in analiziranje poslovanja v primerjavi s poslovnim načrtom ter ugotavljanje in poročanje poslovne uspešnosti
  sodelovanje pri letni reviziji in vseh oblikah nadzora poslovanja
  pomoč pri nadzoru in usklajevanju priprave letnih poročil
  strokovna odgovornost za pravilnost formalnih poročil
  zagotavljanje zakonitosti poslovanja in strokovnosti v okviru delokroga
  ter druga dela in naloge s področja dela organizacijske enote in po neposrednih navodilih nadrejenega
   
Zahtevana stopnja izobrazbe: specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali univerzitetno izobraževanje ali magisterij stroke (po «bolonjskih» programih, diploma druge stopnje), ekonomske smeri
   
Delovne izkušnje: 4 leta oz 3 leta na enakem ali vodilnem delovnem mestu, zaželene s področja službe financ, ekonomike in računovodstva
   
Poskusno delo: 6 mesecev
   
Funkcionalna znanja in veščine: vozniški izpit B kategorije
  dobro znanje računalništva
  organizacijske sposobnosti
  obvladovanje in poznavanje računovodskih standardov, predpisov strokovnega delovnega področja
  dobro pisno in pogovorno izražanje
  komunikativnost, samoiniciativnost, urejenost
  zaželeno aktivno znanje angleščine ali nemščine
  zaželeno poznavanje predpisov in standardov vezanih na izvajanje javnih služb

 

Kandidati se lahko na objavljeno prosto delovno mesto prijavijo do 31.07.2017.

 

 

Za pravočasne bodo štele prijave, prispele na naslov do navedenega dne ali najpozneje tega dne oddane na pošto priporočeno s povratnico. Upoštevane bodo ponudbe s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter kratkim življenjepisom z opisom delovnih izkušenj, in sicer na naslov:

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor ali preko elektronske pošte na naslov danijela.holcman@snaga-mb.si

 

 

 

 

 

Opomba:
Prošnje za zaposlitev, prispele na naslov družbe Snaga d. o. o., bodo, v kolikor ne bodo vsebovale izrecnega zapisa/dovoljenja za hranjenje prispele prošnje v evidencah družbe za morebiti nastale potrebe po zaposlitvi, s strani družbe uničene, upoštevaje določila zakona, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Prav tako bodo uničene tudi prošnje, prispele v postopku objave prostih delovnih mest, in sicer po izteku roka za morebitne postopke po izbiri kandidata za zaposlitev.