Tel: (02) 620-58-00 ali (041) 325 269 (CENTRALA) 

Tel: (02) 620-58-75 (info pisarna)

Fax: (02) 620-58-10 

Občina Starše

Gospodarska javna služba

V občini Starše izvajamo gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki na podlagi Pogodbe za izvajanje gospodarske službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju občine Starše.

 

Na celotnem območju občine Starše je vzpostavljen sistem ločenega zbiranja odpadkov na izvoru. Ločevanje odpadkov  je občanom omogočeno na zbiralnicah in v zbirnem centru. Zbiranje bioloških odpadkov bo Snaga zagotovila po prejemu izjav iz strani gospodinjstev, v roku, skladno z uredbo na tem področju, to je do 30.06.2011.

 

 NOVOST - zbiranje odpadne embalaže (521 KB)

V mesecu oktobru 2011 Snaga uvaja spremembo na področju zbiranja odpadne embalaže iz gospodinjstev. Zbiranje po novem poteka po sistemu "rumene vreče". Rumene vreče za zbiranje odpadne embalaže prejmejo vsa gospodinjstva, živeča v individualni poselitvi. V večstanovanjskih objektih pa bodo gospodinjstva zbirala odpadno embalažo v zabojnikih z rumenim pokrovom, ki bodo nameščeni na njihova zbirna mesta. S prehodom na nov način zbiranja odpadne embalaže bodo zabojniki z rumenim pokrovom odstranjeni iz ekoloških otokov.

 

Ostanek odpadkov, ki preostane po ločenem zbiranju, se odlaga na zbirnem mestu gospodinjstva v zbirnih črnih posodah. Volumni črnih posod so različnih velikosti, za različne potrebe posameznih gospodinjstev v individualnih ali večstanovanjskih poselitvah.

 

Vsako gospodinjstvo mora biti prijavljeno na redni odvoz komunalnih odpadkov. Prijava se opravi na sedežu Snage ali pisno preko prijavnice. Prav tako je potrebna odjava odvoza na redni odvoz komunalnih odpadkov v primeru selitve, smrti, in podobnih razlogov, saj le na ta način lahko prenehamo z obračunavanjem storitev odvoza.

Zbiralnice

V občini Starše je postavljenih 60 zbiralnic za zbiranje papirja in papirne embalaže ter steklene embalaže. Glede na število prebivalcev v občini (4.135) je v povprečju zagotovljena ena zbiralnica na 69 prebivalcev.

Zbirni center Starše

Na območju občine Starše je za ločeno zbiranje različnih vrst odpadkov urejen zbirni center. Občani lahko na zbirni center prinašajo različne vrste ločeno zbranih odpadkov. Oddaja odpadkov je v glavnem brezplačna, nekatere vrste odpadkov se zaračunavajo skladno s cenikom.

 

Zbirni center Starše se nahaja pod elektrarno. Center je sodobno urejen in opremljen z ograjo, sprejemnico,  različnimi kesoni za ločevanje odpadkov, zbiralnico za nevarne odpadke ter prostorom za zbiranje zelenega obreza.

 

Obratovalni čas ZC
sreda    13.00 - 17.00
sobota    8.00 - 13.00

 

Obratovalni čas velja za poletni in zimski čas.


Odpadke je možno pripeljati v zbirni center le v času obratovalnega časa. Prepuščanje odpadkov pred zbirnim centrom izven obratovalnega časa je prepovedano.

Naročniški kesonski odvoz komunalnih odpadkov (gospodinjstva)

Naročniški kesonski odvoz komunalnih odpadkov (gospodinjstva)

Naročniški kesonski odvoz nekomunalnih odpadkov (pravni subjekti)

Ločeno zbiranje odpadkov
Snaga Maribor Mariborske tržnice Zavetišče za živali Maribor

© Snaga d.o.o. 2013 - Zasebnost