Tel: (02) 620-58-00 ali (041) 325 269 (CENTRALA) 

Tel: (02) 620-58-75 (info pisarna)

Fax: (02) 620-58-10 

Biorazgradljivi odpadki in zeleni vrtni odpad iz gospodinjstev

V skladu z državno Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (UL RS 39/2010 z dne 17.05.2010) mora izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov najkasneje do 30. junija 2011 vzpostaviti ločeno zbiranje biorazgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.

 

Po uredbi je prepovedano mešanje biorazgradljivih odpadkov z drugimi vrstami odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvu. Povzročitelji teh odpadkov morajo prednostno poskrbeti za hišno kompostiranje teh odpadkov, v kolikor nimajo te možnosti, pa morajo te odpadke ločeno prepuščati izvajalcu javne službe, v za to namenjenih rjavih zbirnih posodah. Izvajalec javne službe tistim povzročiteljem, ki biorazgradljive odpadke sami kompostirajo, po uredbi ne zaračunava storitve zbiranja teh odpadkov.

Kaj so biološki odpadki?

Biološki odpadki predstavljajo več kot 30 odstotkov vseh gospodinjskih oziroma komunalnih odpadkov. Biološki se imenujejo zato, ker vsebujejo organske snovi, ki se na zraku ali tudi brez zraka razkrajajo oziroma razgradijo.

Kako ravnati z biološkimi odpadki?

Zbrane biološke odpadke lahko odlagamo na zbirnem mestu v zbirno posodo za biološke odpadke (rjava posoda) ali pa sami gospodarimo z njimi v obliki hišnega kompostiranja.

 

Zeleni vrtni odpad, kot so obrezi in pokošena trava, pa lahko prepustimo tudi v zbirnem centru. Prepovedano je mešanje bioloških odpadkov z drugimi vrstami gospodinjskih odpadkov.

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje bioloških odpadkov?

Zbrane biološke odpadke bomo predelali v kompost in ga vrnili v naravni snovni krog.

 

Tako bomo namesto onesnaževanja okolja z njimi, doprinesli korist v smislu njihovega vračanja naravi. Biološki odpadki zavzemajo več kot trideset odstotkov gospodinjskih odpadkov. Če jih zbiramo ločeno, bomo dosegli manjšo količino odpadkov na odlagališču in s tem podaljšanje njegove življenjske dobe, manj bioloških odpadkov na odlagališču pa pomeni tudi manj toplogrednih plinov.

Kaj sodi med biološke odpadke?

Kje se ločeno zbirajo biološki odpadki?

Ločeno zbiranje bioloških odpadkov po občinah:

 

V občinah, kjer še sploh ni ali ni v celoti vpeljano ločeno zbiranje bioloških odpadkov Snaga trenutno pridobiva informacije gospodinjstev o odločitvi bodisi sicer prednostnega lastnega kompostiranja bodisi prevzema posode za ločeno zbiranje bioloških odpadkov. V skladu s pridobljenimi podatki bo Snaga v juniju pričela z delitvijo posod in tako izpeljala zakonodajno zahtevo.

Frekvenca odvoza bioloških odpadkov

Odvoz bioloških odpadkov se izvaja skozi leto po dveh urnikih odvozov in sicer zimskem in poletnem. Zimski urnik odvozov ima frekvenco 14 - dnevnega praznjenja posod, v poletnem času pa je praznjenje posod tedensko.

  • zimski urnik traja od 01.11.  do 31.03. v posameznem letu
  • poletni urnik traja od 01.04. do 31.10. v posameznem letu

Izven tega urnika je možna oddaja zelenega vrtnega odpada (trava, obrezi,...) skozi vso leto v vseh zbirnih centrih. Prav tako je možno proti plačilu naročilo odvoza zelenega odpada.

Nasveti in namigi
  • biološke odpadke je prepovedano v rjavo posodo odlagati v plastičnih vrečkah, lahko pa jih odlagamo v posebnih biorazgradljivih vrečkah ali v papirnatih vrečkah
  • mokre odpadke lahko zavijemo v papir in tako preprečimo prehitro razgradnjo v posodi in s tem razvijanje neprijetnih vonjav prav tako pozimi preprečimo zamrznitev odpadkov k posodi
  • maščobe in cigaretni ogorki ne sodijo v rjavo posodo
  • z biološkimi odpadki lahko sami gospodarite v obliki lastnega kompostiranja in pridelan kompost vračate zemlji
Ločeno zbiranje odpadkov
Snaga Maribor Mariborske tržnice Zavetišče za živali Maribor

© Snaga d.o.o. 2013 - Zasebnost